fbpx

Algemene Voorwaarden Yogastudio Mijn Yoga

elke 

Algemeen:

Yogastudio Mijn Yoga is gevestigd aan de Zuiderzeeweg 11, 8356 VV Blokzijl.

 

Artikel 1: De overeenkomst

1.1
De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen (per mail) van het inschrijfformulier aan Mijn Yoga.

1.2
Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.

1.3
Elke cursist is verplicht blessures, lichamelijke klachten en/of zwangerschap onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien de gezondheid van de cursist geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met een arts.

1.4
Deelname aan één van de lessen, workshops of andere vormen van training betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

1.5
Mijn Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel vóór, tijdens of na de les, workshop of welke vorm van activiteit dan ook.

 

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1
Yogastudio Mijn Yoga behoudt het recht op innen van betaling van lesgeld zoals aangegeven op de website per seizoen. Graag overmaken per ingang van 24 augustus 2020, vooraf de lessen beginnen. Eventueel in 3 termijnen : voor 17 augustus/ voor 15 november 2020 en voor 1 maart 2021.
Of in 11 maanden: 1ste voor 17 augustus daarna de 1ste van de maand.  Mocht een openstaand bedrag na betalingsherinnering niet binnen 10 dagen op bankrekeningnr. IBAN NL28 KNAB 0259 4897 27  staan na aangegeven datum heeft Mijn Yoga het recht om adminstratiekosten van € 5,– te innen per achterstallige betaling.

2.2
Het lidmaatschap bij Yogastudio Mijn Yoga is strikt persoonlijk voor natuurlijk persoon en kan alleen worden overgedragen na goedkeuring van Yogastudio Mijn Yoga.

2.3
Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

2.4
Bij eventuele blessures is het mogelijk om het abonnement on-hold te zetten door een mail te sturen naar info@mijn-yoga.nl of yogastudio.mijnyoga@gmail.com On-hold zetten kan 2 maanden gedurende een lidmaatschap en per hele maand. Bij twijfel van de opgegeven blessure en zonder eventuele overlegging van een doktersverklaring behoudt Yogastudio Mijn Yoga het recht om de aanvraag van on-hold te wijzigen of te weigeren. Is er een andere reden waarom de cursist het lidmaatschap on-hold wil zetten, dan kan dit alleen in overleg en met goedkeuring van Yogastudio Mijn Yoga.

2.5
Opzegging lidmaatschap of wijziging abonnement: het lidmaatschap kan schriftelijk of per email worden beëindigd of gewijzigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand (voorbeeld: als de cursist wil stoppen per 1 februari dan geeft hij/zij dat aan voor 1 januari). Na de datum van opzegging is het niet mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.

2.6
Yogastudio Mijn Yoga behoudt het recht om de tarieven voor abonnement(en) te wijzigen. Indien een cursist een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Yogastudio Mijn Yoga te zijn ontvangen.

2.7
Yogastudio Mijn Yoga heeft het recht, zonder opgaaf van reden, de cursist de toegang tot de lessen te weigeren.

2.8
Yogastudio Mijn Yoga rekent € 10,00 inschrijfkosten bij het nemen van een abonnement.

 

Artikel 3: Gemiste lessen.

3.1
Wanneer een cursist een les mist dan kan deze worden ingehaald tijdens een ander lesmoment tot 4 weken na de gemiste les.

3.2
Een gemiste les kan binnen 4 weken voor of na de gemiste les worden ingehaald. Cursisten die staan ingeschreven in een desbetreffende les hebben voorrang op inhalers. De docent van de inhaal les bepaald of er plek is voor de inhaler om de les in te halen.

 

Artikel 4: Annulering van lessen.

4.1
Op de website staat aangegeven welke lessen vervallen in verband met vakantie. Het lesgeld is gebaseerd op het jaarlijks aantal geplande lessen. Hier zijn de geplande vakantieweken al vanaf gehaald. Yogastudio Mijn Yoga behoudt zich het recht om bij overmacht een les te laten uitvallen. Valt een les uit vanwege overmacht, dan kan de cursist deze les op een ander moment inhalen.

4.2
Als er zich voor een les minder dan twee cursisten hebben ingeschreven behoudt Yogastudio Mijn Yoga zich het recht de les te laten uitvallen. De betroffen cursist kan deze les dan op een ander moment inhalen.

4.3
In geval van ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden, en er geen andere docent gevonden kan worden, kan de betroffen cursist de uitgevallen les op een ander lesmoment inhalen.

 

Artikel 5: Wijziging.

5.1
De tarieven zijn gebaseerd op 42 lesweken in 2020/2021. Yogastudio Mijn Yoga heeft ten tijde van de volgende feestdagen een aangepast lesrooster:  Kerst, Pasen, Hemelvaart, en Pinksteren.

5.2
Yogastudio Mijn Yoga behoudt zich de vrijheid de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

5.3
De studio behoudt zich het recht voor de “Algemene Voorwaarden” te wijzigen. De cursist wordt hier van te voren van op de hoogte gesteld middels de website. Mocht de cursist niet akkoord gaan met de wijziging heeft deze het recht de overeenkomst met ingang van de nieuwe “Algemene Voorwaarden” per direct op te zeggen.

 

Artikel 6: Persoonsgegevens.

6.1
Yogastudio Mijn Yoga verzamelt persoonsgegevens: deze worden strikt persoonlijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

6.2
Bij inschrijving wordt het ingevulde email adres op het inschrijfformulier toegevoegd aan Yogastudio Mijn Yoga email bestand en ontvangt de cursist informatie over Yogastudio Mijn Yoga per email.
Uitschrijving is mogelijk via info@mijn-yoga.nl of Yogastudio.mijnyoga@gmail.com. De cursist gaat er dan mee akkoord dat hij/zij eventuele wijzingen en activiteiten niet automatisch meer zal ontvangen.

 

Artikel 7: Toepasselijkheid en geschillen.

7.1
Deze “Algemene Voorwaarden” zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yogastudio Mijn Yoga en de cursist betreffende deelname aan lessen, workshops, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

7.2
Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Yogastudio Mijn Yoga.

7.3
Alle overeenkomsten tussen Yogastudio Mijn Yoga en de cursist worden beheerst door het Nederlandse recht.

Chat openen